WERKGROEP SPORTIVITEIT EN RESPECT

 

Deze werkgroep is in 2012 opgericht vanuit de jeugdcommissie (JC) en heeft tot doel sportief en respectvol gedrag bevorderen. 


Een sportief seizoen dat willen we toch allemaal?

Een belangrijk instrument dat onze werkgroep in 2013 heeft ontwikkeld is het programma Generation Next: informatie uitwisselen, kennis maken en samen verantwoordelijkheid nemen voor een sportief seizoen en daar op het niveau van het team (coaches en spelers & ouders) afspraken over te maken. Investeer bij de start van het seizoen in je team door met elkaar in gesprek te gaan; daar heb je het hele seizoen plezier van! Zie: Hand out teamafspraken maken .pdf voor een korte toelichting wat / hoe je dit kunt doen. Hieronder staan uitgebreide handleidingen met praktische tips en vind je voorbeelden van teamafspraken. Kun je hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op, we helpen graag!

 

De afgelopen 6 jaar zijn we het seizoen gestart met het programma Generation Next met als vast onderdeel onder begeleiding maken van teamafspraken. Omdat de (beker)competitie in seizoen 2019/2020 al in de vakantie begint, is dit helaas dit seizoen niet mogelijk. Ter 'compensatie' is op 26 juni 2019 een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle ouders van spelers uit de nieuwe O8 t/m O12 jaar. 

 

Vragen / tips?

Heeft u een vraag, suggestie, idee of tip op het gebied van sportiviteit en respect? Graag, neem contact met ons op! Ons mailadres:  werkgroepsportiviteitenrespect@gcfc-olympia.nl


Leden van de werkgroep (per 1/7/2019)

 • Martina Bloemzaad (sinds seizoen 2016/2017) - vertegenwoordiger in de jeugdcommissie (sinds seizoen 2018/2019)
 • Daphne van der Kooij (sinds seizoen 2013/2014)
 • Dirk Koops (wordt lid in seizoen 2019/2020)
 • Wilma Neefjes (sinds seizoen 2012/2013) - coördinator (sinds seizoen 2015/2016)

Activiteiten seizoen 2019/2020

- begin je wedstrijd sportief: geef elkaar een hand en wens de tegenstander en de scheidsrechter een goede sportieve wedstrijd! Actie in het weekend van 27 september met mailing aan alle leiders en een posteractie: 

- hoe bedank jij / je team de scheidsrechter/spelbegeleider? Tijdens de week van de scheidsrechter liggen er bedank-kaartjes in te vullen door teams en een kleine versnapering 'goed bezig!' klaar bij de ontvangst om als team je scheids/spelbegeleider extra te bedanken voor het leiden van jouw wedstrijd. #scheidsbedankt 

Hoe is de werkgroep ontstaan?

Eerste stap: vaststellen normen en waardenbeleid

Bij het aantreden van een nieuw bestuur in 2007 is Olympia een nieuwe koers gaan varen. Een van de speerpunten was het bevorderen van sportief en correct gedrag binnen de club. Dit omdat er zorgen waren over het afglijden van de omgangsnormen binnen en buiten het veld. Hiertoe is een normen- en waardenbeleid opgesteld en aangenomen door de ledenvergadering. Het beleid geeft aan hoe we bij Olympia met elkaar om willen gaan, wat we verwachten aan gedrag en wat er gebeurt bij overtredingen. Een speciale commissie (zie pagina Normen en Waarden) kan sancties opleggen na hoor en wederhoor. Er zijn protocollen hoe en wanneer er een melding moet worden gedaan bij de commissie. En er wordt gemonitord bij wedstrijden door de commissie (ook preventief). Dit beleid is door de KNVB destijds gehonoreerd met drie sterren. Er zijn posters gemaakt om ook op een ludieke manier de boodschap uit te dragen en bewustwording rond wenselijk gedrag te stimuleren.

Volgende stap: oprichting werkgroep sportiviteit en respect

Na deze sterke impuls aan het normen en waarden beleid van de club ontstond vanuit de jeugd in 2012 de behoefte om een positie in de jeugdcommissie (JC) toe te voegen voor iemand die zich specifiek bezig zou bezig houden met preventie: het bevorderen van sportief en respectvol gedrag. Er is een werkgroep geformeerd rond dit JC lid met als doel om op verzoek of via eigen initiatieven sportief en respectvol gedrag bij Olympia te bevorderen. 

Activiteiten van de werkgroep in de periode 2012 - 2019

 1. invoeren handen schudden met en een sportieve wedstrijd wensen aan tegenstanders en (assistent)scheidsrechter(s) voor de jeugdwedstrijd (na de wedstrijd was al gebruikelijk). Doel: eerste contact is positief. Bewuste herinnering dat het het een sportieve wedstrijd moet zijn. En als er later iets gebeurd op een persoonlijker prettiger manier met elkaar hierover contact maken. Deze actie is gestart in combinatie met de landelijke KNVB actie "Zonder respect geen voetbal". Is ingevoerd na de winterstop in 2013;
 2. interviews met leiders, scheidsrechters en trainers (uit de jeugd) om te horen waar zij tegenaan lopen en wat wij vanuit de commissie zouden kunnen doen (uitvoering Marlene vd Put);
 3. ontwikkelen van het programma Generation Next in voorjaar 2013. Een programma dat tot doel heeft te informeren, gegevens uit te wisselen, kennis te maken en in gesprek te gaan over gedrag en daar afspraken over te maken. Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met pedagogisch onderlegde jeugdouders, deels leerkrachten. Generation Next is geïnspireerd door de pedagogische aanpak van de vreedzame school. Korte omschrijving van het programma: Wat is Gen Next_ maart 2018.pdf;
 4. deelname aan de werkgroep veilige sportvereniging; een combinatie van leden van de werkgroep sportiviteit en respect en de vrijwilligerscommissie van Olympia. Deze werkgroep heeft aanbevelingen voor het bestuur geformuleerd rond trapsgewijs invoeren van verplichting afgeven VOG bij leden die met jeugd werken (verklaring omtrent gedrag), aanstellen van een vertrouwenspersoon en algemene maatregelen om de veiligheid te bevorderen en bijvoorbeeld pesten te voorkomen. Voorafgaand hieraan is door twee werkgroepleden deelgenomen aan een cursus rond de veilige sportvereniging aangeboden door VIP Gouda;
 5. deelname aan een symposium, cursussen, workshops rond het thema sportiviteit en respect ter bevordering van deskundigheid in de werkgroep en ter inspiratie van zelf uit te zetten acties. Voorbeelden: workshop KNVB rond sportiviteit en respect, workshop vreedzame sportvereniging verzorgd door NSA als onderdeel symposium vreedzame wijk, minicursus JSO Gouda over gedrag, Workshop "gedrag geen probleem!" aangeboden via SPORT.GOUDA,  etcetera;
 6. periodiek contact met normen en waarden commissie, informatie uitwisseling / afstemmen activiteiten;
 7. organisatie Challenge Day met Challenge Day Nederland met B en C junioren in het voorjaar van 2016. 
 8. contact met andere sportverenigingen op het terrein van sportiviteit en respect voor informatie uitwisseling en inspiratie;
 9. voorlichting geven / inspireren tot sportief en respectvol gedrag bij informatie bijeenkomsten, via publicaties;
 10. op verzoek op maat organiseren van teambijeenkomsten op de leest van gen next met spelers, leiders en ouders om de sfeer / gedrag in een team te verbeteren;
 11. lid van de jeugdcommissie en deelname aan Olympia-activiteiten zoals leidersavonden om informatie te halen en te brengen;
 12. #scheids bedankt! een activiteit voor alle senioren en jeugdteams tijdens de landelijke week voor de scheidsrechter in oktober 2018 om respect te bevorderen: Artikelen AD en website


Programma Generation Next

Ieder jaar organiseert de werkgroep voor de start van het seizoen in samenwerking met de Jeugdcommissie het programma Generation Next. Dit is een informatief programma over Olympia, de technische kant van het voetbal, opbouw van het voetbalseizoen, de taken van de coaches/ de coördinator /de ouders, waarbij op teamniveau wordt kennis gemaakt en we met elkaar in gesprek gaan over gedrag. Aan het eind van het programma liggen er op teamniveau afspraken over hoe het team (spelers, leiders en ouders) er samen een sportief seizoen van willen gaan maken. 

 

Voor wie zelf aan de slag wil gaan met het maken van teamafspraken, is er in 2018 een uitgebreide handleiding gemaakt vol met ideeën en tips en enkele voorbeelden van teamafspraken:

Hierbij links naar de presentaties op 25 augustus 2018 bij Generation Next:

- Power Point Gen Next 011 en 012 2018.pptx

Power Point Gen Next 2018 O8_O9.pptx

Hierbij een link naar de gereduceerde Power Point Presentatie van het programma Generation Next op 19 augustus 2017:

reduced presentatie generation next 2017 .pptx

Op 11 november 2017 heeft de KNVB een waarderingsprijs toegekend aan Olympia voor het programma Generation Next. Pluim KNVB voor Olympia Op 6 maart 2018 is vervolgens op KNVB bestuur assist een artikel geplaatst KNVB Assist - Generation Next


Voorbeelden van teamafspraken
Klik hier: gen next poster 3.pdf  (spelers, leiders en ouders O13), team afspraken gen next JO8.pdf en teamafspraken gen next JO9 en MO11.pdf uit het seizoen 2017/2018. Een mooi voorbeeld van een team (MO15) dat zelf met afspraken maken a la Generation Next aan de slag is gegaan: Olympia MO15.pdf  Een JO11 team heeft gedurende het seizoen  afspraken gemaakt en het codewoord Hamsteren afgesproken om elkaar te waarschuwen als ze zich niet houden aan de afspraken over gedrag op het veld: afspraken gen next JO11in 2018.docx

Posters 

1. van de KNVB "Plezier op het veld" 

2. van Generation Next seizoen 2018/2019 "Dit doen wij om er een superleuk sportief seizoen van te maken" 

3. van de actie "#scheidsbedankt" uit oktober 2018
 

 


12

Eerste editie Generation Next

Generation Next is de werktitel van een bij GC&FC Olympia ontwikkeld programma, waarmee jeugdteams een extra boost m.b.t. sportief en respectvol gedrag wordt meegegeven. Zaterdag 29 juni j.l. was een pilot met de jongste competitiespelers uit de F en drie juniorenteams.