View Article

05

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 30 november om 20.00 uur in

het clubhuis. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015
4. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement Normen & Waarden 
5. GC & FC Olympia; voortgang/ontwikkelingen per onderdeel
6. Financieel verslag, clubjaar 2014/2015   
7. Verslag kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting en clublied

De relevante stukken voor de vergadering kunnen via e-mail worden opgevraagd bij de secretaris: secretaris@gcfc-olympia.nl
Plaats reactie

Only registered users may post comments.