View Article

06

Agenda ALV maandag 10 december

A.s. maandag 10 december vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) weer plaats bij Olympia. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn in de kantine welkom om vanaf 20:30 uur de vergadering bij te wonen. 

Bij deze delen we hieronder alvast de agenda met u, welke via deze link ook te downloaden is:
Agenda ALV 10-12-2018.  (kunt u deze zelf meenemen naar de vergadering)

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING GC & FC OLYMPIA 
d.d. 10 december 2018, 20.30 uur


 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ALV 27 november 2017
 4. Financieel verslag clubjaar 2017/2018
 5. Verslag Kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
     Aftredend en herkiesbaar:
     Peter Lugthart, accommodatie & terreinen. Herkiesbaar
     Orbo Verschuur, jeugd. Herkiesbaar tot einde seizoen 2018/2019
     Dagelijks bestuur: voorzitter Edo Neefjes, penningmeester Jaap Visser, secretaris
     Gaby Dols. Allen herkiesbaar tot einde seizoen 2018/2019. 
     Tegenkandidaten kunnen door vijf stemgerechtigde leden worden gesteld, mits
     daarvan uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis wordt gegeven
     aan de secretaris (secretaris@gcfc-olympia.nl)
 7. Concept huishoudelijk reglement commissie Normen & Waarden
 8. De toekomst van prestatievoetbal senioren op zaterdag/zondag; toelichting
      op de KNVB-scenario’s en wat vinden wij daarvan als Olympia?
  9. Verschuiving van (een deel van) het jeugdvoetbal naar de zondag
10. Olympia Duurzaam; het project om zonnepanelen op het dak te installeren en zo zelf
      voor onze energievoorziening te kunnen zorgen.
11. Overige suggesties en ideeën om de vereniging nog beter of aantrekkelijker te maken
12. Rondvraag
13. Clublied/sluiting


Gaby Dols
Plaats reactie

Only registered users may post comments.