WERKGROEP SPORTIVITEIT EN RESPECT

 

Deze werkgroep is in 2012 opgericht vanuit de jeugdcommissie (JC) en heeft tot doel sportief en respectvol gedrag te bevorderen. 


Een sportief seizoen dat willen we toch allemaal?

De vraag "een sportief seizoen willen we toch allemaal?" zal niemand ontkennend beantwoorden. Maar hoe doe je dat? En hoe bewaak je sportiviteit als andere belangen spelen? Om te bepalen waar aandacht voor gewenst is, om input te geven op gespreksonderwerpen vanuit de invalshoek sportiviteit en respect en om samen te werken bij de uitvoering van aandachtspunten op het terrein van sportiviteit en respect is de werkgroep vertegenwoordigd in de jeugdcommissie. 


Teamafspraken maken

Een belangrijk instrument dat in 2013 is ontwikkeld is het programma dat Generation Next is genoemd: informatie uitwisselen, kennis maken en samen verantwoordelijkheid nemen voor een sportief seizoen en daar op het niveau van het team (coaches en spelers & ouders) afspraken over te maken. Een investering in het begin van het seizoen in je team, waar je het hele jaar plezier van kunt hebben. Plezier en sportiviteit zijn belangrijk voor een leuk jaar met je team en dragen ook bij aan betere prestaties. De teamafspraken zijn een hulpmiddel, ook om op terug te kunnen grijpen als het een keer niet lekker loopt. Dus reserveer een half uurtje bij de start van het seizoen en maak samen, dus iedereen in het team betrekken, afspraken. Voor hoe je afspraken kan maken, zie de Hand out teamafspraken maken 2019.docx. Onderaan op deze webpagina staan twee uitgebreide handleidingen (voor O10 en een voor oudere jeugd) met praktische tips over hoe en wat je kunt doen incl. spelvormen en met voorbeelden van afspraken, die teams eerder hebben gemaakt. En filmpjes ter inspiratie. Heel veel succes! En vind je het prettig om er begeleiding bij te hebben? Neem contact op met onze werkgroep. We helpen graag!

 

Hulp tijdens het seizoen

Constateer je als leider/coach tijdens het seizoen dat het toch niet lekker loopt in het team (spelers en/of de ouders er omheen) wat betreft gedrag dan kun je ondersteuning vragen bij de werkgroep Sportiviteit en Respect door melding te doen aan de coördinator (eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers). Onze werkgroep zal contact met je opnemen en vragen wat het probleem is en wat je hoopt dat we kunnen bijdragen. Er volgt vervolgens een aanbod met wat we kunnen doen. We hebben positieve ervaringen met interactieve oplossingsgerichte groepsgesprekken. Na de sessie krijg je terugkoppeling en de uitgewerkte afspraken. En horen wij graag – op termijn – of het een positief effect heeft gehad. 

Belangrijke punten om in je achterhoofd te houden:

 • Preventief aan de slag werkt het beste. Breng structuur aan: maak start van het seizoen teamafspraken. 
 • Geef zelf het goede voorbeeld door positief te coachen als leiders en positief te supporteren als ouders
 • Kaart problemen vroegtijdig aan
 • Het is noodzakelijk dat het hele team (en alle ouders) mee doet aan gesprekken voor teamafspraken
 • Onze werkgroep werkt oplossingsgericht naar hoe samen beter verder en op teamniveau

Jaarplan 

We zijn een kleine werkgroep met grote ambities. Om onze werkzaamheden te structureren stellen we voor ieder jaar speerpunten vast. Voor seizoen 2020/2021 bereiden we teamafspraken maken voor alle O8 t/m O11 teams (ca 200 spelers) voor en zijn we de schakel voor het organiseren van een workshop voor leiders/trainers tussen de JC en Sport.Gouda over  4 inzichten in trainerschap. We beginnen het seizoen met 2 nieuwe leden met wie een plan voor de rest van het jaar gaan maken.

Laatste nieuws (augustus 2020)

Op 3 juli 2020 is er "coronaproof" een bijeenkomst voor ouders/verzorgers van spelers uit alle O8 teams, die voor het eerst competitie gaan spelen en van nieuwe spelers uit O9 en O10 georganiseerd i.s.m. de JC. Voor zaterdag 29 augustus 2020 is als vervolg hierop een circuittraining met als onderdelen kennis maken en afspraken maken voorbereid. Een parallele oudersessie om te praten over gedrag en afspraken te maken als team hebben we laten vervallen vanwege de ontwikkelingen rond corona.

 

Vragen / tips? Contact

Heb je een vraag, suggestie, idee of tip op het gebied van sportiviteit en respect? Graag: neem contact met ons op! Ons e-mailadres is: respect@gcfc-olympia.nl


Leden van de werkgroep (update juni 2020)

 • Martina Bloemzaad (sinds seizoen 2016/2017) - lid vanuit de werkgroep in de jeugdcommissie (sinds seizoen 2018/2019) - stopt seizoen 2020/2021 in de werkgroep, maar blijft beschikbaar voor activiteiten rond teamafspraken maken
 • Michael Kleespies (m.i.v. seizoen 2020/2021) - lid jeugdcommissie seizoen 2020/2021 afwisselend met Josti
 • Dirk Koops (sinds seizoen 2019/2020) 
 • Josti Meijers (m.i.v. seizoen 2020/2021) - lid jeugdcommissie seizoen 2020/2021 afwisselend met Michael - was eerder actief bij Generation Next / teamafspraken maken
 • Wilma Neefjes (sinds seizoen 2012/2013) - coördinator (sinds seizoen 2015/2016)

Hoe is de werkgroep ontstaan?

Eerste stap: vaststellen normen en waardenbeleid

Bij het aantreden van een nieuw bestuur in 2007 is Olympia een nieuwe koers gaan varen. Een van de speerpunten was het bevorderen van sportief en correct gedrag binnen de club. Dit omdat er zorgen waren over het afglijden van de omgangsnormen binnen en buiten het veld. Hiertoe is een normen- en waardenbeleid opgesteld en aangenomen door de ledenvergadering. Het beleid geeft aan hoe we bij Olympia met elkaar om willen gaan, wat we verwachten aan gedrag en wat er gebeurt bij overtredingen. Een speciale commissie (zie pagina Normen en Waarden) kan sancties opleggen na hoor en wederhoor. Er zijn protocollen hoe en wanneer er een melding moet worden gedaan bij de commissie. En er wordt gemonitord bij wedstrijden door de commissie (ook preventief). Dit beleid is door de KNVB destijds gehonoreerd met drie sterren. Er zijn posters gemaakt om ook op een ludieke manier de boodschap uit te dragen en bewustwording rond wenselijk gedrag te stimuleren.

Volgende stap: oprichting werkgroep sportiviteit en respect

Na deze sterke impuls aan het normen en waarden beleid van de club ontstond vanuit de jeugd in 2012 de behoefte om een positie in de jeugdcommissie (JC) toe te voegen voor iemand die zich specifiek bezig zou bezig houden met preventie: het bevorderen van sportief en respectvol gedrag. Er is een werkgroep geformeerd rond dit JC lid met als doel om op verzoek of via eigen initiatieven sportief en respectvol gedrag bij Olympia te bevorderen. 

Activiteiten van de werkgroep in de periode 2012 - 2020

 1. invoeren handen schudden met en een sportieve wedstrijd wensen aan tegenstanders en (assistent)scheidsrechter(s) voor de jeugdwedstrijd (na de wedstrijd was al gebruikelijk). Doel: eerste contact is positief. Bewuste herinnering dat het het een sportieve wedstrijd moet zijn. En als er later iets gebeurd op een persoonlijker prettiger manier met elkaar hierover contact maken. Deze actie is gestart in combinatie met de landelijke KNVB actie "Zonder respect geen voetbal". Is ingevoerd na de winterstop in 2013;
 2. interviews met leiders, scheidsrechters en trainers (uit de jeugd) om te horen waar zij tegenaan lopen en wat wij vanuit de commissie zouden kunnen doen (uitvoering Marlene vd Put);
 3. ontwikkelen van het programma Generation Next in voorjaar 2013. Een programma dat tot doel heeft te informeren, gegevens uit te wisselen, kennis te maken en in gesprek te gaan over gedrag en daar afspraken over te maken. Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met pedagogisch onderlegde jeugdouders, deels leerkrachten. Generation Next is geïnspireerd door de pedagogische aanpak van de vreedzame school. Korte omschrijving van het programma: Wat is Gen Next_ maart 2018.pdf;
 4. deelname aan de werkgroep veilige sportvereniging Olympia; een combinatie van leden van de werkgroep sportiviteit en respect en de vrijwilligerscommissie van Olympia. Deze werkgroep heeft aanbevelingen voor het bestuur geformuleerd rond trapsgewijs invoeren van verplichting afgeven VOG bij leden die met jeugd werken (verklaring omtrent gedrag), aanstellen van een vertrouwenspersoon en algemene maatregelen om de veiligheid te bevorderen en bijvoorbeeld pesten te voorkomen, zoals altijd volwassen toezicht in de kleedkamer na trainingen. Voorafgaand hieraan is door twee werkgroepleden deelgenomen aan een cursus rond de veilige sportvereniging aangeboden door VIP Gouda;
 5. deelname aan een symposium, cursussen, workshops rond het thema sportiviteit en respect ter bevordering van deskundigheid in de werkgroep en ter inspiratie van zelf uit te zetten acties. Voorbeelden: workshop KNVB rond sportiviteit en respect, workshop vreedzame sportvereniging verzorgd door NSA als onderdeel symposium vreedzame wijk, minicursus JSO Gouda over gedrag, Workshop "gedrag geen probleem!" aangeboden via SPORT.GOUDA,  etcetera;
 6. periodiek contact met normen en waarden commissie, informatie uitwisseling / afstemmen activiteiten;
 7. organisatie Challenge Day met Challenge Day Nederland met B en C junioren in het voorjaar van 2016. 
 8. contact met andere sportverenigingen op het terrein van sportiviteit en respect voor informatie uitwisseling en inspiratie en i.s.m. de KNVB voorlichting geven over Generation Next aan andere verenigingen;
 9. voorlichting geven / inspireren tot sportief en respectvol gedrag bij informatie bijeenkomsten, via publicaties;
 10. op verzoek op maat organiseren van teambijeenkomsten op de leest van gen next met spelers, leiders en ouders om de sfeer / gedrag in een team te verbeteren. De werkgroep wordt hiervoor meestal ingeschakeld via de jeugdcommissie met wie en met de leiders/trainers het gesprek ook wordt voorbereid. Het gaat hierbij NIET om de beoordeling van (niet)handelen door individuen;
 11. lid van de jeugdcommissie en deelname aan Olympia-activiteiten zoals leidersavonden om informatie te halen en te brengen;
 12. #scheids bedankt! een activiteit voor alle senioren en jeugdteams tijdens de landelijke week voor de scheidsrechter in oktober 2018 om respect te bevorderen: Artikelen AD en website
 13. uitvoeren programma gen next De eerste 6 jaar zijn we het seizoen gestart met het programma Generation Next met als vast onderdeel onder begeleiding maken van teamafspraken. De eerste jaren met F, E, D en een jaar met C-jeugd. Later, mede door de groei van de vereniging en de verwachtte bekendheid met de methodiek van Generation Next, met name met de jongste jeugd. In seizoen 2019/2020 startte de KNVB  de bekercompetitie in de vakantie, waardoor een uitgebreide aftrap met gen next niet mogelijk was voor de start. Ter 'compensatie' is op 26 juni 2019 een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle ouders van spelers uit de nieuwe O8 t/m O12 jaar. 

Programma Generation Next - teamafspraken

Ieder jaar organiseert de werkgroep voor de start van het seizoen in samenwerking met de Jeugdcommissie het programma Generation Next voor in ieder geval de jongste pupillen in de competitie. Dit is een informatief programma over Olympia, de technische kant van het voetbal, opbouw van het voetbalseizoen, de taken van de coaches/ de coördinator /de ouders, waarbij op teamniveau wordt kennis gemaakt en we met elkaar in gesprek gaan over gedrag. Aan het eind van het programma liggen er op teamniveau afspraken over hoe het team (spelers, leiders en ouders) er samen een sportief seizoen van willen gaan maken. 

 

Voor wie langer lid is, is de basis informatie (als het goed is) bekend en kan zelf aan de slag gaan met het maken van teamafspraken. In 2018 is er een uitgebreide handleiding gemaakt vol met ideeën en tips en enkele voorbeelden van teamafspraken om ideeën op te doen hoe je het kunt aanpakken:

In augustus 2020 is een van de werkvormen genoemd bij de tips nader uitgewerkt: Werkvorm Over de Streep.pdf

Hierbij links naar de presentaties op 25 augustus 2018 bij Generation Next met ook algemene informatie over Olympia:

- Power Point Gen Next 011 en 012 2018.pptx

Power Point Gen Next 2018 O8_O9.pptx

Hierbij een link naar de gereduceerde Power Point Presentatie van het programma Generation Next op 19 augustus 2017:

reduced presentatie generation next 2017 .pptx

Gen Next Waarderingsprijs van de KNVB

Op 11 november 2017 heeft de KNVB een waarderingsprijs toegekend aan Olympia voor het programma Generation Next. Pluim KNVB voor Olympia Op 6 maart 2018 is vervolgens op KNVB bestuur assist een artikel geplaatst KNVB Assist - Generation Next

Voorbeelden van teamafspraken
Klik hier: gen next poster 3.pdf  (spelers, leiders en ouders O13), team afspraken gen next JO8.pdf en teamafspraken gen next JO9 en MO11.pdf uit het seizoen 2017/2018. Een mooi voorbeeld van een team (MO15) dat zelf met afspraken maken a la Generation Next aan de slag is gegaan: Olympia MO15.pdf  Een JO11 team heeft gedurende het seizoen  afspraken gemaakt en het codewoord Hamsteren afgesproken om elkaar te waarschuwen als ze zich niet houden aan de afspraken over gedrag op het veld: afspraken gen next JO11in 2018.docx

Wil je meer weten / lezen over hoe je plezier en sportief gedrag bevordert?

Op internet zijn vele filmpjes, boekjes, weblogs, etc. te vinden. Grappig, theoretisch, voor ieders wat wils. Bij Generation Next gebruiken we iedere keer weer ander filmmateriaal als inspiratie hoe het niet moet of wel kan. Zoals in 2019 over sportplezier ouder/kind: Youtube, zie ook pagina TV Sportplezier met meer informatie en een humoristisch filmpje over een voetbalvader die optilt slaat van caberetier Waardenberg Voetbalvader Waardenberg op You Tube. Een voorbeeld van een boekje voor ouders wat je kunt doen of juist niet moet doen voor de ontwikkeling van je kind: website sportpleizer / veilig sportklimaat. Informatie over de "vreedzame sportvereniging" met tips voor trainers in aansluiting op wat kinderen leren op vreedzame scholen, waarvan er in Gouda 6 zijn, vind je hier: sportalliantie: vreedzame sportvereniging

Posters 

1. van de KNVB "Plezier op het veld" 

2. van Generation Next seizoen 2018/2019 "Dit doen wij om er een superleuk sportief seizoen van te maken" 

3. van de actie "#scheidsbedankt" uit oktober 2018

4. van de actie handen geven voor de wedstrijd uit najaar 2019
 

 


 


17

Pesten is niet cool!


Pesten komt helaas op iedere voetbalvereniging voor, dus ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze vereniging serieus aanpakken. Zie het protocol voor meer informatie over hoe wij bij Olympia omgaan met pesten. 

Protocol - Pesten is niet cool!

Lees verder04

Goede opkomst Generation Next III (+presentaties in PDF)

Zaterdag 22 augustus kwamen pupillen met hun ouders bijeen voor de derde editie van Generation Next. Een geslaagde ochtend met kennismaken, informatie en afspraken maken in het team door de spelers. Ook ouders gingen in gesprek over respect en sportiviteit. Het gaat heel goed langs de lijn bij de teams, daar kunnen we trots op zijn. De voetbalvader van Waardenburg (zie YouTube) zien we nauwelijks. Maar als die er staat en hij hoort niet tot het eigen team, doen we er dan ook iets aan op een positieve manier?

Lees verder01

Tweede editie Generation Next

Generation Next - een programma ter bevordering van sportiviteit en respectbij GC &FC Olympia

 

Zaterdag 30 augustus 2014 namen 125 pupillen uit de D en F jeugd met hun leiders, trainers en ouders deel aan Generation Next. Dit is een in 2013 door voetbalclub Olympia ontwikkeld programma met op de agenda: elkaar leren kennen, teamafspraken maken, informeren en natuurlijk een potje voetballen. Doel van het programma is een vliegende start geven aan het seizoen, waarin sportief en respectvol met elkaar omgaan centraal staan. De club streeft er naar dat iedereen zich thuis voelt, gehoord voelt, goed geïnformeerd is, maar ook zelf een bijdrage levert om er met elkaar een sportief en succesvol seizoen van te maken. Er is gekozen voor D en F pupillen, omdat het voor hen belangrijke overgangsfases zijn. De jongste F pupillen komen van de voetbalschool en gaan voor het eerst "echte" wedstrijden spelen. De D spelers gaan naar een groot veld en krijgen te maken met de buitenspelregel. 

 

Het maken van de afspraken per team wordt begeleid door pedagogisch opgeleide Olympianen, veelal werkzaam in het onderwijs. De pedagogische aanpak van vreedzame scholen, waar steeds meer pupillen naar school gaan, is daarbij leidraad. Alle afspraken, zoals bijvoorbeeld bij F1 gemaakt: " Niet boos doen als iets mis gaat. We doen allemaal onze best." of F5 "Complimentje geven voor wat wel goed is gegaan" zijn verwerkt in overeenkomsten, die "officieel" door alle leden van het team worden ondertekend. 


 

Lees verder30

Handenschudden

Al geruime tijd is het bij thuiswedstrijden van de Olympia-jeugd gewoonte om de tegenstander voorafgaand aan een wedstrijd de hand te schudden. Het initiatief krijgt nu landelijk navolging. Dit idee is namelijk massaal ingestuurd naar het spelersverbond ‘De Aanvoerders’ en is vervolgens verkozen als 'idee van het jaar’.

Lees verder12

Eerste editie Generation Next

Generation Next is de werktitel van een bij GC&FC Olympia ontwikkeld programma, waarmee jeugdteams een extra boost m.b.t. sportief en respectvol gedrag wordt meegegeven. Zaterdag 29 juni j.l. was een pilot met de jongste competitiespelers uit de F en drie juniorenteams.

Lees verder