• Beleid

  Zonder vrijwilligers geen Olympia!

  Olympia is een vereniging. Een vereniging waar je (kind) sport, waar je kunt genieten van een wedstrijd in een goed onderhouden complex, waar je een drankje kunt drinken met elkaar in een gezellige kantine of op het terras, waar een breed aanbod is van leuke evenementen, waar je opgeleid kunt worden als scheidsrechter of als trainer, waar je stage kunt lopen, waar je leert om in een team te spelen, leert omgaan met winst en verlies, waar je samen lacht en samen huilt, waar je kunt genieten van de kleedkamer humor, waar je verhalen van toen ophaalt, vrienden krijgt of zelfs je levenspartner leert kennen. 

  Dat alles is echter alleen mogelijk doordat we naast sporten ons ook als vrijwilliger inzetten voor de vereniging. Iedereen voor zover mogelijk naar wat hem / haar past qua interesses, beschikbare tijdstippen, talenten. Of om gewoon te helpen omdat de klus nu eenmaal moet worden gedaan. Als we allemaal iets doen, blijft het ook voor iedereen leuk! En is de vereniging minder kwetsbaar; de continuïteit komt niet direct in gevaar als een vrijwilliger weg valt. 

  Door de inzet van zoveel Olympia vrijwilligers blijven de kosten laag. Zonder vrijwilligers zou het amateurvoetbal onbetaalbaar worden voor vrijwel iedereen.

  Om te borgen dat alle spelende leden zich actief inzetten voor de club heeft Olympia een vrijwiligersbeleid vastgesteld: per lid (bij meerdere minderjarige leden in een gezin, per gezin) verwachten we dat je 20 uur per seizoen actief bent voor de club. Doe je nog niets of wil je graag iets anders doen? Kijk dan eens bij de vacatures

 • De vrijwilligerscommissie heeft tot taak om te zorgen dat alle spelende leden in het seizoen hun vrijwilligerstaak verrichten. Met nieuwe leden wordt door de commissie contact gezocht om hen te informeren over het beleid en te bespreken wat ze willen / kunnen doen. Of dat ze willen afkopen, maar daarmee wordt het werk niet gedaan... Periodiek wordt door de commissie nagegaan bij coördinatoren van verschillende vrijwilligerswerkzaamheden of de vrijwilliger (nog) actief is en/of er vacatures zijn. Vice versa natuurlijk ook.  

  De vrijwilligersommissie is via de voorzitter vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging. Tom Roeloffs is in de ALV van 8 december 2023 benoemd voor deze functie. 

  Met elkaar maken we de club! Iedereen super bedankt voor je inzet!

  WAAR LIGT JOUW INTERESSE?

  Eind mei 2024 heeft de vrijwilligerscommissie een pagina op de app voetbal.nl geopend waar je als (spelend) lid kunt aangeven naar welke taak pf taken jouw interesse uit gaat voor komend seizoen. Lees hier verder. 

 • Vrijwilligersbeleid - het document

  Vrijwilligersbeleid = link naar het beleidsdocument met de regels. 

  Belangrijkste uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid: ieder spelend lid levert een bijdrage in vorm van minimaal 20 uur vrijwilligerswerk per jaar (maar meer mag altijd):

  1. Een gezin hoeft maar één maal de bijdrage te leveren voor de minderjarige leden in het gezin (meer mag altijd).
  2. Als een spelend lid jonger is dan 16 jaar, dan moeten zijn ouders/verzorgers de bijdrage leveren; hierop zijn uitzonderingen mogelijk voor jeugdscheidsrechters.
  3. De bijdrage kan afgekocht worden met een extra contributie van € 100.

  Procedure

  1. nieuwe leden worden benaderd door de vrijwilligerscommissie met de vraag welke taak/taken ze willen oppakken. 
  2. je kunt je ook zelf aanmelden voor een (nieuwe) taak door te reageren op een vacature bijvoorbeeld
  3. de vrijwilligerscommissie controleert regelmatig of de vrijwilliger actief is via de coördinatoren van de betreffende activiteit
  4. vul je geen / onvoldoende je vrijwilligerstaak in, dan wordt een extra contributie van €100 in rekening gebracht voor dat seizoen
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie (via uitvoeringsorgaan Justis) waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. 

  Beleid Olympia

  Op verzoek van het bestuur en de jeugdcommissie heeft bij Olympia een commissie ‘In veilige handen’* in 2015 aanbevelingen gedaan m.b.t. een veilige (sport)omgeving. Het (gefaseerd) invoeren van de verplichting tot afgifte van een VOG voor het doel ‘werken met minderjarigen’ was een van de belangrijke aanbevelingen en is positief ontvangen in de algemene ledenvergadering van november 2015. Een VOG biedt geen garanties, maar maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. 

  Als een sportvereniging aan kan tonen dat zij actief zijn met preventie kunnen zij in aanmerking komen voor het gratis aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de vereniging. Zie o.a. de pagina's over gedrag op deze website.

  VOG verplicht - procedure Olympia

  Nieuwe vrijwilligers bij Olympia die in hun functie zorg dragen voor minderjarigen en/of kwetsbare personen bij Olympia worden bij aanstelling gevraagd mee te werken aan het regelen van een VOG. De aanvraag van het VOG loopt via de secretaris van het bestuur. Als deze aanvraag is gedaan ontvangt de vrijwilliger een link om de overige gegevens voor de aanvraag in te vullen. Bij ontvangst van de VOG door de vrijwilliger zal het origineel moeten worden overhandigd aan de secretaris van het bestuur en kan de vrijwilliger starten in zijn/haar functie.

  De VOG is uiteraard ook verplicht voor betaalde krachten bij Olympia die zorg dragen voor / werken met minderjarigen en/of kwetsbare personen. De aanvraag moet dan door hen zelf worden gedaan. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Registratie VOG

  Registratie van alle aangevraagde VOG’s vindt plaats in de administratie van de secretaris van het bestuur, waarbij vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Er wordt bijgehouden of er 3 jaar verstreken zijn na afgifte van een VOG en er wordt, indien wenselijk, dan een nieuw VOG aangevraagd.

  Meer informatie 

  Zie voor meer informatie de website van het centrum veilige sport.  

  *bestaande uit toentertijd bestuurslid vrijwilligerszaken en drie leden van de werkgroep sportiviteit en respect waarvan een tevens scheidsrechtercoördinator jeugd. De aanbevelingen zijn voor bespreking met het bestuur eerst afgestemd met de commissie normen en waarden. Twee van de commissieleden hebben in 2013 de cursus “In veilige handen” via het VIP Gouda gevolgd.