• Normen en Waarden

  Voetbal is een sport, waar veel mensen plezier aan beleven. Maar net als elders in de samenleving gebeuren er op of rond het voetbalveld wel eens dingen, die niet wenselijk zijn. GC&FC Olympia wil, net als de KNVB, dat haar voetballers en alle betrokkenen zich goed gedragen.

  De Commissie Normen en Waarden van GC&FC Olympia is een door de vereniging ingestelde onafhankelijke commissie. De commissie heeft tot doel ervoor te zorgen dat GC&FC Olympia en haar leden en andere Olympianen zich houden aan de volgende regels: de KNVB-regels, de eigen Olympia regels en de in Nederland algemeen aanvaarde gedragsregels. De commissie baseert zich in haar werk op haar huishoudelijk Reglement, op de straftoemetingsrichtlijnen uit de KNVB Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal die jaarlijks wordt geüpdatet, en op het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van de KNVB. De commissie valt direct onder het hoofdbestuur van GC&FC Olympia. De uitspraken van de commissie zijn bindend. 

  Na ontvangst van een melding door de commissie wordt degene over wie melding wordt gedaan uitgenodigd om persoonlijk (bij minderjarigen begeleid door een ouder/verzorger) zijn/haar verhaal persoonlijk te doen. Zaken worden altijd behandeld door (tenminste) 2 leden van de commissie. Bij KNVB tuchtzaken wordt de commissie geinformeerd over het verloop van de tuchtzaak. Hoofd doel van het werk van de commissie: herhaling voorkomen en positief sportief gedrag bevorderen. 

  Jaarlijks heeft de commissie overleg met de werkgroep sportiviteit & respect om ervaringen te delen. In seizoen 2022/2023 zijn hierbij ook de nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesloten. In de Algemene Ledenvergaderingen (2x per seizoen) wordt kort verslag gedaan door de commissie over hun werkzaamheden en geconstateerde ontwikkelingen.

  Contact: e-mail: normen@gcfc-olympia.nl

  Melding maken? klik hier voor het formulier waarmee u melding kunt doen.

  Vacatures: de commissie neemt helaas afscheid eind 2023 van twee leden die zich jarenlang hebben ingezet. Tenminste voor hen zoeken wij nieuwe leden voor de commissie. Daarnaast is de commissie op zoek naar Olympianen die wedstrijden (meer dan die van je eigen kind) willen monitoren. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina. Interesse? Neem graag contact met de commissie op!

 • Gedragsregels van GC&FC Olympia

  Algemene gedragsregels

  • We behandelen elkaar gelijk en respectvol, ongeacht religie, huidskleur, sekse of seksuele voorkeur 

  • Een ieder is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag 

  • We tonen respect voor elkaar, voor de accommodatie(s) en de materialen van de vereniging 

  • We zorgen met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat 

  • Iedereen dient zich te onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag 

  • Iedereen dient zich te onthouden van fysiek en verbaal geweld, onbehoorlijk taalgebruik en andere vormen van individueel en collectief wangedrag dan wel onfatsoenlijk gedrag 

  • Pestgedrag en intimidatie worden niet getolereerd 

  • Wie door de vereniging of de KNVB een sanctie krijgt opgelegd ingeval van een overtreding is 
verplicht zich aan deze sanctie te houden 

  • Iedereen kan bij constatering van overtreding van de gedragsregels een melding doen bij de 
Commissie Normen & Waarden 


  Specifieke gedragsregels voor spelers

  • Respecteer je teamgenoten, trainer, leider, scheidsrechter en andere betrokkenen 

  • Speel volgens de wedstrijdregels 

  • Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter en luister naar de trainer / leider 

  • Gedraag je sportief in en buiten het veld 

  • Schelden en vloeken worden niet geaccepteerd 

  • Na de wedstrijd wordt er gedoucht en laten we de kleedkamers netjes achter 

  • De aanvoerder vervult een voorbeeldfunctie

  Specifieke gedragsregels voor ouders en verzorgers van jeugdleden

  • Voor minderjarigen geldt dat ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het gedrag van het kind 

  • Zorg dat je kind altijd op tijd aanwezig is bij alle trainingen en wedstrijden 

  • Er wordt van ouders/verzorgers verwacht dat deze een bijdrage leveren aan het vervoer van 
het team naar uitwedstrijden 

  • Zorg dat je zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een wedstrijd of training 

  • Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en de trainer/leider 

  • Let op je taalgebruik en je gedrag, je hebt een voorbeeldfunctie naar je kind en haar/zijn 
teamgenoten. 

  • Schelden en vloeken worden niet geaccepteerd 

  • Onderschrijf en werk mee aan de regels die voor spelers gelden 

  • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers; zij geven je kind de mogelijkheid hun sport 
te beoefenen

  Specifieke gedragsregels voor begeleiders (leiders, trainers, coaches)

  
Algemeen

  • Leiders, trainers en coaches hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor het gedrag 
van hun team 

  • Van leiders, trainers en coaches wordt verwacht dat hun gedrag een positieve invloed heeft 
op het gedrag van het team 

  • Kies een aanvoerder die een voorbeeldfunctie kan vervullen 


  Voor de wedstrijd 


  • Vanaf de verzameltijd ligt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van het team bij de 
begeleiding 

  • Zorg voor inname van waardevolle spullen, zorg ervoor dat de spelers zich normaal gedragen 
(geen vernielingen, schelden, discriminatie, pestgedrag, etc.), maak duidelijk dat spelers die

 zich daar wel schuldig aan maken niet zullen spelen in een (deel van de) wedstrijd of deelnemen aan de training en pas deze regel consequent toe

  Tijdens de wedstrijd

  • Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters 

  • Gebruik normaal taalgebruik, ga niet ordinair schreeuwen (je hebt een voorbeeldfunctie) 

  • Spelers die bewust wangedrag vertonen dienen direct te worden gewisseld (ook indien de 
scheidsrechter het voorval ontgaan is en de speler dus niet met een rode kaart is bestraft, 
ook indien er geen wissels beschikbaar zijn) 

  • Indien betrokken spelers niet vatbaar zijn voor jouw sancties, doe dan een melding bij de 
Commissie Normen en Waarden 


  Na de wedstrijd

  • Zorg ervoor dat de spelers zich (ongeacht het wedstrijdverloop en het resultaat) normaal 
gedragen (geen vernielingen, schelden, discriminatie, etc.) 

  • Verlies nooit je zelfbeheersing (je hebt een voorbeeldfunctie) 

  • Laat spelers buiten hun voetbalschoenen schoonmaken en zorg ervoor dat de kleedkamer 
binnen een half uur na de wedstrijd/training netjes wordt achtergelaten 


  Spelregels voor alle toeschouwers

  • Moedig gerust aan, maar blijf positief. Let op je taalgebruik en houd kritiek voor je 

  • Blijf achter de hekken, kom niet op het veld 

  • Bemoei je niet met de coaching en met de wedstrijdleiding 

  • Elke vorm van agressie, discriminatie of (verbaal) geweld is uit den boze 

 • Monitoren

  Naast de KNVB-registratie in Sportlink en eventuele meldingen, laat de Commissie ook geregeld wedstrijden monitoren. Dat gaat als volgt. Elke ouder/verzorger kan zich bij de Commissie melden als ‘monitor’. Deze mensen krijgen vervolgens een speciaal formulier en worden gevraagd minstens één keer per maand een wedstrijd te bekijken, met speciale aandacht voor het gedrag van spelers/begeleiding/toeschouwers. De monitor vult op het formulier alles in, dat niet overeenstemt met de uitgangspunten voor goed gedrag, zoals in dit reglement verwoord. Eventuele incidenten worden uiteraard gemeld, maar ook positief opvallend gedrag. Het formulier wordt vervolgens ingediend bij de Commissie. De commissie kan op basis van deze formulieren een terugkoppeling naar het betreffende team geven als daar aanleiding toe is.

  De formulieren kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek of overleg met het Bestuur of een andere commissie van Olympia. Zoals altijd zal de commissie zich nooit louter op deze ene waarneming baseren.